Vishal K Dar

Vishal K Dar

Khatmal (Bedbug)

Installation for ArtC at Phoenix Market City, Chennai, 2009